ජාතිවාදය සහ ආගමික අන්තවාදය එපා

LankaDeepa Add fiíl 2017-06-21

Advertisements

Expert Committee on Migrant Rights Express Concern

The Committee on Migrant Workers Rights express  concern about the absence of comprehensivelegislation on
migration designated to protect the rights of migrant workers and the insufficient measures
taken to ensure that the State party’s legislation is in conformity with the Convention, as
well as the delays in adopting the draft Employment Migration Authority Act.
The Committee considered the second periodic report of Sri Lanka (CMW/C/LKA/2) at its 333rd and 334th meetings (see CMW/C/SR.333 and 334), held on 1 and 2 August 2016. At its 341st meeting, held on 7 September 2016, it has adopted the present concluding observations.
The Sri Lankan  delegation,  was headed by His Excellency Ravinatha Aryasinha, Ambassador and Permanent Representative of Sri Lanka to the United Nations Office at Geneva, and composed of representatives of the Ministry of Foreign Employment, the Ministry of Foreign Affairs, the Sri Lanka Foreign Employment Bureau and the Permanent Mission of Sri Lanka to the United Nations Office at Geneva.
 
Read the full REPORT
cmw_c_lka_co_2_23359_e

Human Right Monitoring Report

HRR-August-2016

hr

Odhikar believes that democracy is not merely a process of electing a ruler; it is the result of the peoples’ struggle for inalienable rights, which become the fundamental premise to constitute the State. Therefore, the individual freedoms and democratic aspirations of the citizens – and consequently, peoples’ collective rights and responsibilities – must be the foundation principles of the State.

 

 

(ESTABLISHMENT, ADMINISTRATION AND DISCHARGE OF FUNCTIONS) ACT, No. 14 OF 2016

The GOSL has adopted the law to establish the Office of Missing Persons (OMP) as the first Transitional Justice Mechanism in Sri Lanka. We are sharing the Act No 14 of 2014 for comments and suggestions.

සංක්‍රාන්තික යුක්ති ක්‍රියාවලියේ පළමු පියවර ලෙස ශ්‍රී ලංකා රජය අතුරුදහන් කාර්යාලය ස්ථාපිත කිරීමේ පනත සම්මත කර ගන්න ලදී. මෙම 2016 අංක 14 දරන පනත ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ ඔබගේ යෝජනා සහ අදහස් සදහාය.

OMP act -English     /    OMP act-Sinhala    /  OMP act-Tamil

14202775_1579640902341303_297116247683247866_n

14102157_1275885005769100_5689376564335195975_n

14203386_1579636069008453_5080599640705992990_n

SRI LANKA MUST TAKE IMMEDIATE ACTION TO COMBAT RACIAL DISCRIMINATION BY IMPLEMENTING UN RECOMMENDATONS

PRESS RELEASE –26 August 2016

We urge the Government of Sri Lanka (GoSL) to fully implement the recommendations from the UN human rights body to combat racial discrimination. On 15th and 16th August, the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)[1] met the Government delegation to assess its efforts to eradicate discrimination in line with the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD). It was 15 years after the last examination which took place during the time Sri Lanka was facing the protracted armed conflict. Today, for the first time after the conclusion of the armed conflict, the CERD issued a series of recommendations to the GoSL that would assist in the compliance with treaty obligations in its fight against racism.

With the Asia Committee, International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR) submitted a report to the CERD to provide alternative information on racial discrimination in Sri Lanka with a focus on the conditions faced by the Tamil population in the plantation regions, minority communities and the rise of religious extremism.[2]

The recommendations from the CERD cover a variety of issues in Sri Lanka, namely: Statistics;

Definition of racial discrimination; Domestic application of the Convention and complaints; National Human Rights Institution; Prevention of Terrorism Act; Hate speech and hate crimes;

Freedom of religion of ethnic and ethno-religious minorities; Tamils of Indian origin or “Plantation Tamils”; Situation of the Adivasi/Veddah people; Situation of internally displaced persons; Situation of minority women in war affected areas; and Truth and reconciliation[3].

The CERD Country Rapporteur for Sri Lanka, Mr. Jose Francisco Cali Tzay, stressed in his concluding remarks at the dialogue with the Government, “We very much congratulate the country for the commitment to peace in the country. And that’s why we would urge you to pay attention to the situation of racial discrimination. Various bodies confirm that this underlied the armed conflict in Sri Lanka.”[4]

I recall the historic moment when the Citizenship Act was adopted following the previous recommendations in the year 2001. Similarly the recommendations of the CERD have to be linked to the overall efforts of reconciliation. The challenge now is to incorporate the recommendations into the on-going Constitutional reform process, thereby demonstrating the political will of the Government to uphold human rights of all, affirming non-discrimination, pluralism and equality.” says Dr. Nimalka Fernando, Co-Chairperson of IMADR and a human rights defender from Sri Lanka.

Lasting peace and human rights in Sri Lanka cannot be achieved without addressing the causes for the ethnic and religious polarisation which affected inter-religious and inter-ethnic harmony in the country. Reconciliation and peace initiatives have to address racial discrimination which is deeply rooted in the society. We urge the Government to take swift and effective measures to eliminate racial discrimination based on the recommendations from the CERD. In doing so, the Government must work with civil society including victims, human rights defenders and NGOs in a transparent and inclusive manner. Finally, the Government needs to strengthen its partnership with the UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka*

Human Rights Council

Thirty-second session

Agenda item 2

Annual report of the United Nations High Commissioner
for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner
and the Secretary-General

news-30-06-2016-4 (1)

Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka*

  1. This oral update is presented pursuant to Human Rights Council Resolution 30/1 on promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka, which was adopted by consensus with the co-sponsorship of Sri Lanka.